ซิตี้ทัวร์ กระบี่ 8 ชม.
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
09.00
รับท่านจากที่พัก
09.30
นำท่านเที่ยวชมวัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดที่หากใครที่มา จ.กระบี่เป็นครั้งแรกแล้วไม่ได้ไปวัดนี้ ก็เปรียบเสมือนว่ายังมาไม่ถึง จ.กระบี่ สักการะขอพร เจ้าแม่กวนอิม พิชิตยอดเขาแก้ว "เขาพระพุทธบาทจำลอง" มีทางบันไดขึ้นไป 1,237 ขั้น
11.00
ชมป่าพรุ ท่าปอม คลองสองน้ำ สายน้ำสองสีที่เกิดจากน้ำจืดที่ไหลมาจากเทือกเขาผสมกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามา เกิดความสวยงามตามธรรมชาติที่หาดูยาก ททท.จึงจัดให้เป็น หนึ่งใน Unseen Thailand
เที่ยง
รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)
13.30
นำท่าน แวะถ่ายรูป สวรรค์ชั้น7 ณ จุดชมวิวอ่าวน้ำเมา เพลิดเพลินกับมุมสวยๆ ที่ทางสวรรค์ชั้น7 ได้จัดสรรไว้ให้ สร้างความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์
14.45
เที่ยวชม ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน ท่านได้ชมได้เห็นปลาการ์ตูนหลายหลากสายพันธุ์ ซึ่งบางชนิดหาดูได้ยากในปัจจุบัน
15.30
พาชมสุสานหอย 75 ล้านปี ซึ่งสุสานหอยที่ จ.กระบี่นี้เป็นสุสานหอย 1ใน3 ของโลกที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ในด้านธรณีวิทยา
16.00
นำท่านส่งกลับที่พัก จบทริปด้วยความประทับใจ ^_^
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถเก๋ง / รถตู้ ส่วนตัว พร้อม คนขับรถมีประสบการณ์ชำนาญเส้นทาง
: ค่าน้ำมันในการเดินทาง
: ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม สำหรับคนไทย
  
ค่าบริการนี้ไม่รวม
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าอาหารมื้อกลางวัน   
: ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ท่านละ 400 บาท เด็ก 200 บาท

  
เงื่อนไขการให้บริการ
: ช่วงเวลาให้บริการ 8 ชม. 
: เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและการจราจร
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ