ซิตี้ทัวร์ ภูเก็ต 6 ชม.

ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
09.00
รับลูกค้าจากที่พัก
10.00
นำท่านชมบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น ชมบ้านเก่า ตึกโบราณ ชิโน-โปรตุกีส ถ่ายภาพสวยๆกับรูปภาพบนกำแพง Street Art จากนั้น ขึ้นจุดชมวิว ณ จุดชมวิว เขารัง ชมความสวยงามของตัวเมืองภูเก็ตจากมุมสูง
11.00
นำท่านเยี่ยมชมฟาร์มมุกชื่อดัง ชมการสาธิตเลี้ยงหอยมุก และชมไข่มุกหายากซึ่งมีสีทองมูลค่า15 ล้านบาท และเยี่ยมชมโรงงานมะม่วงหิมพานต์ ชมการสาธิตการกะเทาะและการผลิตจนกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต คนภูเก็ตเรียกว่า "เม็ดกาหยี"
12.00
แวะรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)
13.00
เดินทางสู่ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) นมัสการหลวงพ่อแช่ม เกจิอาจารย์ชื่อดัง ต่อจากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลอันดามัน และเกาะน้อยใหญ่ ณ แหลมพรหมเทพ
14.00
เดินทางกลับที่พัก
15.00
ถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถเก๋ง / รถตู้ ส่วนตัว พร้อม คนขับรถมีประสบการณ์ชำนาญเส้นทาง
: ค่าน้ำมันในการเดินทาง
: ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
  
ค่าบริการนี้ไม่รวม
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าอาหารมื้อกลางวัน 
  
  
เงื่อนไขการให้บริการ
: ช่วงเวลาให้บริการ  6 ชม. 
: เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
 
  
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและการจราจร
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ