ทะเลแหวก+เกาะปอดะ หาดไร่เรย์
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
08.30
รับคณะจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ บริการอาหารว่าง ชา-กาแฟ และเตรียมความพร้อม
09.30
นำท่านลงเรือ Speedboat ท่องทะเลกระบี่ เดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดไร่เลย์ ชมถ้ำพระนาง และชมการปีนผา กับบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง พักผ่อนเล่นน้ำบริเวณหาดทราย
10.30
ชมเกาะไก่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และสนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ต่อจากนั้นเดินทางไปยัง ทะเลแหวก Unseen In Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่และเกาะทับ
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) บนเกาะปอดะ หลังอาหารเดินเล่นบนหาดทรายขาว เล่นน้ำริมหาด
13.30
ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับท่าเรือ
14.00
เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดอ่าวนาง, คลองม่วง, และในเขตตัวเมืองกระบี่)
: เรือ Speed Boat (Join Trip)
: อาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
น้ำดื่ม, ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์-หมู่เกาะพีพี สำหรับคนไทย
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์-หมู่เกาะพีพี
  ชาวต่างชาติ ท่านละ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท  
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ