ภูเก็ตซิตี้ทัวร์+อ่าวพังงา พายแคนู

โปรแกรมการเดินทาง 

             วันแรก             ภูเก็ต – พระผุด(วัดพระทอง) - ตึกเก่า - เขารัง - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ [- / L / D]
เช้า เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอต้อนรับหน้าอาคารสนามบินนานาชาติภูเก็ต
ควรเลือกเที่ยวบินที่ไฟล์ทลงภูเก็ต ก่อนเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมือง จ.ภูเก็ต 
แวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ชมองค์พระที่โผล่จากพื้นดินแค่ครึ่งองค์
- จากนั้นผ่านชมอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร
- ขึ้นจุดชมวิวเขารัง ชมภาพมุมสูงวิวตัวเมืองภูเก็ต
- เที่ยวชมย่านตึกเก่า ซึ่งคง ศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โปรตุกีส ถ่ายภาพสวยแนว Street Art ซอยรมณีย์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (1) เมนูพื้นเมือง ได้แก่ หมี่ฮกเกี้ยน โลบะ ปอเปี้ยะสด โอวเอ๋ว เป็นต้น
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้า Check in โรงแรมที่พัก
- สักการะหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เกจิอาจารย์ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
   เพราะท่านเป็นขวัญกำลังใจสำคัญที่ทำให้ชาวภูเก็ตสามารถเอาชนะพวกกบฏอั้งยี่ได้

- เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิว ชมพระอาทิตย์ตกที่ แหลมพรหมเทพ
18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ ณ ร้านอาหาร (2)
 
วันที่ 2 ล่องอ่าวพังงา - พายเรือแคนู เกาะห้อง - เกาะพนัก - เกาะปันหยี - เขาตาปู เขาพิงกัน  James Bond Island [B / L / -]
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 08.00 น. Check out ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรืออ่าวปอ
09:00 น ออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะพนักและเกาะห้อง โดยเรือSpeed Boat ใช้เวลาการเดินทางรวม 30 นาที
10.00 น. มาถึงบริเวณ เกาะพนัก ลงเรือแคนู ซึ่งนั่งได้ 3 คน รวมเจ้าหน้าที่เรือที่คอยบริการเพื่อนำท่านไปชมความสวยงาม
ภายในถ้ำค้างคาว และป่าโกงกาง ต่อจากนั้นเพื่อเดินทางไปยังเกาะห้อง แวะเกาะห้อง ภายในจะมีทะเลที่ถูกล้อมด้วยภูเขา
ลงเรือแคนูชมธรรมชาติที่สวยงามด้านใน ซึ่งมีหินงอก หินย้อย ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเกาะปันหยี (4) หลังอาหารเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวมุสลิม ชมสนามฟุตบอลลอยน้ำที่เดียวในโลก 
14:30 น. ออกเดินทางสู่เกาะเขาพิงกัน เขาตาปู ซึ่งเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “James bond 007” ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ต่อจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เกาะละวะ หรือเกาะนาคา ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำชายหาด 
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวปอ
17.30 น. แวะซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝาก อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ เป็นต้น
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ส่งท่านขึ้นเครื่องบินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ควรเลือกเที่ยวบินออกจากภูเก็ต เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป 
 
โรงแรม / ที่พัก             ราคา/คน           เสริมเตียง
/ห้อง/คืน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ผู้ใหญ่ เด็ก
ตัวเมืองภูเก็ต Royal Phuket City  4,500 3,500 800 900
Pearl Hotel  4,500 3,500 800 800
Metropole Hotel  4,500 3,500 800 800
หาดป่าตอง Ashlee Hub Patong  4,500 3,500 850 900
Ibis Patong  4,500 3,500 800 800
Araya Beach Patong  4,500 3,500 800 800
Phuket Graceland Resort & Spa    6,500 5,500 1,200 2,000
หาดกะตะ/กะรน Ibis Kata  4,500 3,500 800 800
Sugar Art Karon  4,500 3,500 800 800

 

                           ค่าบริการนี้รวม
   ที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน (เด็กพักกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม)  รถรับส่งตลอดการเดินทาง (ส่วนตัว ไม่รวมกับคณะอื่น) 
   อาหารตามที่ระบุในรายการทั้งหมด 4 มื้อ   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกรายการ (ชาวไทย)
   ทัวร์ล่องอ่าวพังงา (เรือ Speed Boat join tour)   City Tour เกาะภูเก็ต
   มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และทีมงาน อำนวยความสะดวก รวม 1 ท่าน  น้ำดื่ม+ขนมขบเคี้ยว + ผ้าเย็น ระหว่างเดินทาง
   ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 

 !!!มาเป็นหมู่คณะ มากกว่า 30 ท่านขึ้นไป  
กรุณาติดต่อเราเพื่อรับราคาพิเศษทันทีจ้าา 
        ยิ่งมากันจำนวนมากราคายิ่งถูถค่ะ     

 

แกลเลอรี่ภาพ
เพิ่มเติม
                ค่าบริการนี้ไม่รวม
  ❌ ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษี 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
      ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกรายการ (ชาวต่างชาติ)
 
                เงื่อนไข 
  - ราคาพิเศษนี้สำหรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป
  *เดินทางไม่ถึง 8 ท่านกรุณาติดต่อทีมงานเพื่อทำการปรับราคาให้ใหม่

  **เดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อรับราคาพิเศษสำหรับหมู่คณะ
  - ห้องพักที่จัดสรรไว้ให้เป็นห้องพักสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง หากต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม/ห้อง/คืน
  * กรณีห้องพักที่เลือกไว้เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดหาที่พักในระดับเดียวกันให้
  - รถรับส่ง (ส่วนตัว ไม่รวมกับคณะอื่น) ให้บริการ 07.00- 20.00 น. หรือตามโปรแกรมการเดินทางที่ได้ตกลงก่อนหน้าเท่านั้น
  หากเลยเวลามีค่าบริการเพิ่ม :รถตู้ ชั่วโมงละ 300 บาท ; รถบัส ชั่วโมงละ 1,000 บาท
   *เดินทาง ไม่ถึง 20 ท่านใช้ รถตู้ 9-12ที่นั่ง/1คัน
   *เดินทาง ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ใช้รถบัส 40 ที่นั่ง/คัน
  - การทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ผู้เดินทางจะต้องส่งรายชื่อ ก่อนเดินทาง อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  ประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เลขบัตรประชาชนหรือเลขพาสปอร์ต เบอร์โทรติดต่อ 
  * หากไม่ส่งรายชื่อภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้เดินทางสมัครใจไม่เอาประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับทางบริษัท
    ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  เด็ก(child) หมายถึง อายุ 3-12 ปี หรือมีความสูงไม่เกิน 140 ซม.
  - สำหรับเด็กเล็ก (Infant) ที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม. หรือมีอายุต่ำกว่า 3 ปี ทางทัวร์ไม่คิดค่าใช่จ่าย
      ยกเว้นในบางกรณี อาทิเช่น ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ค่าที่นั่งสำหรับสายการบิน ค่าที่นั่งในโรงละคร ค่าที่นั่งในห้องอาหาร
      หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เป็นต้น
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยมีเหตุปัจจัยจาก สภาพอากาศ คลื่นลม 
  การจราจร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจราจล และอื่น ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าผู้เดินทางเป็นสำคัญ