ล่องอ่าวพังงา พายแคนู (เรือใหญ่)

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตท้องที่ ของอำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และ อำเภอเกาะยาว ครอบคลุม พื้นที่ประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร อุทยานฯ แห่งนี้เป็น อุทยาน แห่งชาติ ประเภทชายฝั่งทะเลแห่งที่สองของ ประเทศ มีความงดงามของทิวทัศน์ชายฝั่ง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ำ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน และยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ มากมาย ซึ่งอุทยานฯแห่งนี้จะอยู่ใน เวิ้งอ่าว พังงา ที่เต็มไปด้วยเกาะหินปูน ซึ่งสวยงามด้วยรูปลักษณ์ ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์คงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอยู่มาก เป็นป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่ป่าโดยรวมทั้งจังหวัด 190,265 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.17 ของเนื้อที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ (พ.ศ. 2539)[3] เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานับตั้งแต่เขตอำเภอเมืองพังงา เลียบตามชายฝั่งจนถึงเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และบริเวณพื้นน้ำในทะเลอันดามัน ซึ่งมีพื้นที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี เขาพิงกัน เป็นต้น

แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
07.30
รับท่านที่พัก นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรืออ่าวปอ
09.00
ถึงท่าเรืออ่าวปอ เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง
10.00
ออกจากท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่อ่าวพังงา บนเรือมี ชา-กาแฟ ผลไม้ น้ำดื่ม และน้ำอัดลม ไว้คอยบริการตลอดการเดินทาง
11.00
ถึงเกาะพนัก ลงเรือแคนู ซึ่งนั่งได้ 3 คน รวมเจ้าหน้าที่เรือที่คอยบริการเพื่อนำท่านไปชมความสวยงามภายในถ้ำค้างคาว และป่าโกงกาง ต่อจากนั้น เรือแล่นออกจากเกาะพนัก เพื่อเดินทางไปยังเกาะห้อง แวะเกาะห้อง ภายในจะมีทะเลที่ถูกล้อมด้วยภูเขา ลงเรือแคนูชมธรรมชาติที่สวยงามด้านใน ซึ่งมีหินงอก หินย้อย ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
12.30
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ (กรณีทานมังสวิรัติ หรือเป็นอิสลาม กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
13.30
ออกเดินทางสู่เกาะเขาพิงกัน เขาตาปู ซึ่งเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “James bond 007” ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซื้อของที่ระลึก ประมาณ 40 นาที ต่อจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เกาะละวะ หรือเกาะนาคา ให้ท่านได้สนุกสนานกับการพายเรือแคนูด้วยตัวท่านเอง หรือพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย ประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ
17.00
เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: เรือใหญ่ 2 ชั้นนำเที่ยวอ่าวพังงา (join trip)
: เรือแคนู พร้อม คนพาย (นักท่องเที่ยว 2 ท่าน/ลำ)
: อาหารกลางวัน 
น้ำดื่ม ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยนักท่องเที่ยวต้องจ่ายโดยตรงกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
  ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 100 บาท
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ