ล่องอ่าวพังงา พายแคนู Speed Boat
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
07.30
รับท่านที่พัก นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรืออ่าวปอ
09.00
ถึงท่าเรืออ่าวปอ เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง มีบริการชา-กาแฟ น้ำดื่ม ก่อนเดินทาง
10.00
ออกจากท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่อ่าวพังงา โดยเรือสปีดโบ๊ท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
11.00
ถึงเกาะพนัก ลงเรือแคนู ซึ่งนั่งได้ 3 คน รวมเจ้าหน้าที่เรือที่คอยบริการเพื่อนำท่านไปชมความสวยงามภายในถ้ำค้างคาว และป่าโกงกาง ต่อจากนั้น เรือแล่นออกจากเกาะพนัก เพื่อเดินทางไปยังเกาะห้อง แวะเกาะห้อง ภายในจะมีทะเลที่ถูกล้อมด้วยภูเขา ลงเรือแคนูชมธรรมชาติที่สวยงามด้านใน ซึ่งมีหินงอก หินย้อย ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
12.30
รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ หลังอาหารเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวมุสลิม ชมสนามฟุตบอลลอยน้ำที่เดียวในโลก และเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึก
13.30
ออกเดินทางสู่เกาะเขาพิงกัน เขาตาปู ซึ่งเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “James bond 007” ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซื้อของที่ระลึก ประมาณ 40 นาที ต่อจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เกาะละวะ หรือเกาะนาคา ให้ท่านได้สนุกสนานกับการพายเรือแคนูด้วยตัวท่านเอง หรือพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย ประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ
16.30
เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: เรือ Speed Boat (join trip)
: เรือแคนู พร้อม คนพาย (นักท่องเที่ยว 2 ท่าน/ลำ)
: อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี 
น้ำดื่ม ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ
: ค่าธรรมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สำหรับคนไทย
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยนักท่องเที่ยวต้องจ่ายโดยตรงกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
  ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 100 บาท
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ