อ่าวพังงา+เกาะเฮ+ราชา+ภูเก็ต

โปรแกรมการเดินทาง 

             วันแรก             ภูเก็ต – ล่องอ่าวพังงา – เขาตาปู เขาพิงกัน [- / L / D]
เช้า เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอต้อนรับหน้าอาคารสนามบินนานาชาติภูเก็ต
จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดพังงา นำท่านล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ชม เขาหมาจู , เขาช้าง , ถ้ำลอด , ที่สวยงามด้วยหินงอก หินย้อย ชมลายพระหัตถ์ บนเขาพิงกัน ถ่ายรูปกับเขาตาปู
ซึ่งเป็นฉากในภาพยนต์ James Bond พยัคย์ร้าย 007 จนได้รับขนานนามว่า James Bond Island
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเกาะปันหยี (1) ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ริมน้ำ
หลังอาหารเชิญท่านเดินชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตชาวบ้านเกาะปันหยี ชมสนามฟุตบอลกลางน้ำ
จากนั้นเลือกซื้อของ ฝาก อาทิ กะปิ กุ้งแห้ง อาหารทะเลตากแห้ง ฯลฯ
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ จ.ภูเก็ต แวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ชมองค์พระที่โผล่จากพื้นดินแค่ครึ่งองค์
จากนั้นผ่านชมอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร
จากนั้นนำท่านเข้า Check in โรงแรมที่พัก
18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ ณ ร้านอาหาร (2)
 
วันที่ 2 เกาะเฮ - เกาะราชา - ดำน้ำดูปะการัง – แหลมพรหมเทพ [B / L / D]
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง/ราไวย์
09:00 น ออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะราชาใหญ่ โดยเรือSpeed Boat ใช้เวลาการเดินทางรวม 45 นาที
10.00 น. มาถึงบริเวณ เกาะราชา นำท่านขึ้นเกาะราชา ถ่ายรูปสวย ๆ กับชายหาดสีขาว ท้องฟ้าสีคราม น้ำทะเลใสๆ เล่นน้ำหน้าชายหาด  
จากนั้นนำท่านดำน้ำชมปะการัง และ ปลาสวยงาม ณ อ่าวสยาม จุดดำน้ำตื้นที่สวยที่สุดของเกาะราชา
เที่ยง ออกเดินทางสู่เกาะเฮ บริการอาหารกลางวัน บนเกาะเฮ (4)
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมทางน้ำบนเกาะ อาทิเช่น เรือลากกล้วย Banana Boat , เรือลากร่ม , Sea Walker เป็นต้น
15:30 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
17.30 น. เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิว ชมพระอาทิตย์ตกที่ แหลมพรหมเทพ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (เมนู Seafood) (5) จากนั้นนำคณะเข้าโรงแรมที่พัก
 
วันที่ 3 ภูเก็ต – City Tour – วัดฉลอง – ตึกเก่า [B / L / -]
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) รับลมยามเช้าถ่ายภาพกับคนรู้
09.00 น. Check out นำท่าน สักการะหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เกจิอาจารย์ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ
แวะเลือกซื้อสินค้าราคาโรงงาน อาทิเช่น มุกภูเก็ต , เม็ดมะม่วงหิมพานต์  , เสื้อยืดลายภูเก็ต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (7) เมนูพื้นเมือง ได้แก่ หมี่ฮกเกี้ยน โลบะ ปอเปี้ยะสด โอวเอ๋ว เป็นต้น
บ่าย ชมย่านตึกเก่า ซึ่งคง ศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โปรตุกีส แวะซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝาก อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ เป็นต้น
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ส่งท่านขึ้นเครื่องบินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 
 
โรงแรม / ที่พัก             ราคา/คน           เสริมเตียง
/ห้อง/คืน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ผู้ใหญ่ เด็ก
ตัวเมืองภูเก็ต Royal Phuket City  6,900 5,900 800 1,800
Pearl Hotel  6,900 5,900 800 1,600
Metropole Hotel  6,900 5,900 800 1,600
หาดป่าตอง Ashlee Hub Patong  6,900 5,900 850 1,800
Ibis Patong  6,900 5,900 800 1,600
Araya Beach Patong  6,900 5,900 800 1,600
Phuket Graceland Resort & Spa    7,900 6,900 1,200 3,000
หาดกะตะ/กะรน Ibis Kata  6,900 5,900 800 1,600
Sugar Art Karon  6,900 5,900 800 1,600
                           ค่าบริการนี้รวม
  ที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (เด็กพักกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม)  รถรับส่งตลอดการเดินทาง (ส่วนตัว ไม่รวมกับคณะอื่น)
   อาหารตามที่ระบุในรายการทั้งหมด 7 มื้อ   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกรายการ (ชาวไทย)
   ทัวร์เกาะเฮ+เกาะราชา (เรือ Speed Boat join tour)   City Tour เกาะภูเก็ต
   ทัวร์ล่องอ่าวพังงา (เรือหางยาว เหมาลำ)  น้ำดื่ม+ขนมขบเคี้ยว + ผ้าเย็น ระหว่างเดินทาง
   มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และทีมงาน อำนวยความสะดวก รวม 1 ท่าน  ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
   เก้าอี้ชายหาด ที่เกาะเฮ   
 

 !!!มาเป็นหมู่คณะ มากกว่า 30 ท่านขึ้นไป  
กรุณาติดต่อเราเพื่อรับราคาพิเศษทันทีจ้าา 
        ยิ่งมากันจำนวนมากราคายิ่งถูถค่ะ     

                         

 
 
แกลเลอรี่ภาพ
เพิ่มเติม
                ค่าบริการนี้ไม่รวม
  ❌ ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษี 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกรายการ (ชาวต่างชาติ)
  ค่าเก้าอี้/เสื่อชายหาด ที่เกาะราชาใหญ่
 
                เงื่อนไข 
  - ราคาพิเศษนี้สำหรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป
  *เดินทางไม่ถึง 8 ท่านกรุณาติดต่อทีมงานเพื่อทำการปรับราคาให้ใหม่

  **เดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อรับราคาพิเศษสำหรับหมู่คณะ
  - ห้องพักที่จัดสรรไว้ให้เป็นห้องพักสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง หากต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม/ห้อง/คืน
  * กรณีห้องพักที่เลือกไว้เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดหาที่พักในระดับเดียวกันให้
  - รถรับส่ง (ส่วนตัว ไม่รวมกับคณะอื่น) ให้บริการ 07.00- 20.00 น. หรือตามโปรแกรมการเดินทางที่ได้ตกลงก่อนหน้าเท่านั้น
  หากเลยเวลามีค่าบริการเพิ่ม :รถตู้ ชั่วโมงละ 300 บาท ; รถบัส ชั่วโมงละ 1,000 บาท
   *เดินทาง ไม่ถึง 20 ท่านใช้ รถตู้ 9-12ที่นั่ง/1คัน
   *เดินทาง ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ใช้รถบัส 40 ที่นั่ง/คัน
  - การทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ผู้เดินทางจะต้องส่งรายชื่อ ก่อนเดินทาง อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  ประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เลขบัตรประชาชนหรือเลขพาสปอร์ต เบอร์โทรติดต่อ 
  * หากไม่ส่งรายชื่อภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้เดินทางสมัครใจไม่เอาประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับทางบริษัท
    ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  เด็ก(child) หมายถึง อายุ 3-12 ปี หรือมีความสูงไม่เกิน 140 ซม.
  - สำหรับเด็กเล็ก (Infant) ที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม. หรือมีอายุต่ำกว่า 3 ปี ทางทัวร์ไม่คิดค่าใช่จ่าย
      ยกเว้นในบางกรณี อาทิเช่น ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ค่าที่นั่งสำหรับสายการบิน ค่าที่นั่งในโรงละคร ค่าที่นั่งในห้องอาหาร
      หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เป็นต้น
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยมีเหตุปัจจัยจาก สภาพอากาศ คลื่นลม 
  การจราจร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจราจล และอื่น ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าผู้เดินทางเป็นสำคัญ