เกาะเฮ+เกาะราชา
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
08.00
รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
09.00
เดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เกาะรายาใหญ่
09.30
ถึง เกาะรายาใหญ่ ให้ท่านได้พักผ่อน เล่นน้ำ บนหาดทรายขาว บนหาดพะโตก
10.30
ให้ท่านได้สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น และฝูงปลาหลากหลายชนิดสีสันสวยงาม ณ อ่าวสยาม จุดดำน้ำดูปะการังที่สวยที่สุดของเกาะรายา
12.00
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบนเกาะ หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เล่นน้ำ อาบแดด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก บนหาดทรายขาว เป็นต้น
14.00
ออกเดินทางต่อจากเกาะรายาใหญ่ มุ่งหน้าสู่ เกาะเฮ
14.15
ถึง เกาะเฮ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาว สนุกสนานกับการเล่นน้ำหน้าชายหาด หรือ กิจกรรมทางน้ำ อาทิ บานาน่าโบ๊ท เรือลากร่ม Sea Walker (ไม่รวมในทัวร์)
15.30
ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
16.00
ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง และส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: เรือ Speed Boat (join trip)
: อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์)
น้ำดื่ม, น้ำอัดลม+ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
อภินันทนาการ : เก้าอี้ชายหาด ณ เกาะเฮ
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: กิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ บานาน่าโบ๊ท, เรือลากร่ม, Sea Walker เป็นต้น
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ