เกาะไข่ ครึ่งวัน เช้า / บ่าย
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
เช้า / บ่าย
07.30 / 12.00
รับท่านจากที่พัก เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ
09.00 / 13.30
ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ใน ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมความงามของฝูงปลามากมายหลากหลายชนิด, ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาว
10.00 / 14.30
ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่นุ้ย ให้ท่านได้สัมผัสกับความงามใต้ท้องทะเลด้วยการดำน้ำตื้น
10.45 / 15.15
เดินทางต่อไปยัง เกาะไข่นอก ให้ท่านได้พักผ่อน และทำกิจกรรมต่างๆ กันอีกครั้ง ให้ท่านสนุกสนานกับการให้อาหารปลาที่ชายหาดอย่างใกล้ชิดกับฝูงปลามากมาย และบริการด้วยอาหารว่าง ผลไม้
12.00 / 16.30
ถึงเวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางจาก เกาะไข่นอก กลับท่าเรือ และนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: เรือ Speed Boat (join trip)
: น้ำดื่ม, น้ำอัดลม+ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%

 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ