ล่องอ่าวพังงา+เกาะไข่ Speed Boat
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
07.30
รับท่านที่พัก นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเอเชียมารีน่า
08.30
ถึงท่าเรือ เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง
09.00
ออกจากท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะไข่นอก
09.30
ถึง เกาะไข่นอก ให้ท่านได้สัมผัสหาดทรายขาว และพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ ริมหาด เป็นต้น
10.30
ถึง เกาะไข่นุ้ย สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น Snorkeling สัมผัสสัตว์โลกใต้ทะเลนานาชนิด
12.00
บริการอาหารกลางวัน บนเกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ จากนั้นเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวมุสลิม ชมสนามฟุตบอลลอยน้ำที่เดียวในโลก และเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึก
13.30
ถึง เกาะเขาพิงกัน เขาตาปู ซึ่งเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “James bond 007” ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซื้อของที่ระลึก
14.30
เดินทางไปยังเกาะห้อง แวะเกาะห้อง ภายในจะมีทะเลที่ถูกล้อมด้วยภูเขา ลงเรือแคนูชมธรรมชาติที่สวยงามด้านใน ซึ่งมีหินงอก หินย้อย ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
16.30
เดินทางกลับถึงท่าเรือเอเซียมาริน่า และนำท่านเดินทางกลับที่พัก ด้วยความประทับใจ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: เรือ Speed Boat (join trip)
: อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี 
น้ำดื่ม ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ
: ค่าธรรมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สำหรับคนไทย
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยนักท่องเที่ยวต้องจ่ายโดยตรงกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
  ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 100 บาท
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ